Salgs og leveringsbetingelser

for Dan Skilte A/S – CVR nr. 20770287 – Maj 2017

GYLDIGHED
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordre, indgået aftale, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.
Salgs- og leveringsbetingelser, som måtte være påtrykte ordrebekræftelsen, eller hvortil kunden på anden måde henviser, har kun gyldighed,
såfremt dette udtrykkeligt angives i vor ordrebekræftelse.

ORDRE OG AFTALER
Alle former for tilbud er gældende i 30 dage fra dato for udstedelse. Kun sælgers salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ordrens effektuering.
Såfremt køber har indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal disse foreligge skriftligt og være sælger i hænde inden indgåelse af aftale.

PRISER
Alle priser er i DKK og eksklusiv moms, med mindre andet fremgår skrifteligt.

BETALING
Netto kontant med mindre andet fremgår af fremsendte faktura. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til
enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med den rente, som til enhver tid er angivet på fakturaen. Køber er ikke berettiget til at modregne med
eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af
modfordringer af nogen art.

EJENDOMSFORHOLD
Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af
påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har transporteret sin ret.

UDARBEJDELSE AF LEVERANCE
Køber er ansvarlig for at stille den nødvendige assistance samt information til rådighed, som er påkrævet for at sælger kan udføre leverancen.

LEVERING
Levering sker fra sælgers adresse. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets
fremsættelse/aftalens indgåelse. Såfremt forsinkelsen ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angives i pkt. ”ansvarsfrihed”, udskydes leveringstiden
med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet mere end 6 måneder.
Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Sælger skal i
ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.

ÆNDRING AF ORDRE
Alle ordre bedes gennemgås og godkendes af køber. Har sælger ikke modtaget svar / ændringer inden to dage fra modtagelsen af ordre, betragtes trykordren
som godkendt. Ved ændringer efter de to dage, vil der blive faktureret for de dele af produktionen og forberedelserne her til. Sælger forbeholder sig ret til uden
varsel at foretage ændringer i indgået aftalte, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

FEJLTRYK
Ved tryk på varer leveret af kunde erstattes kun selve trykket.

ANNULLERING AF ORDRE
Ved annullering af ordre faktureres påløbne omkostninger indtil tidspunktet for annulleringen.

ANSVARSBEGRÆNSNING
Sælgere er ikke ansvarlig for tabt fortjeneste, tabte besparelser, direkte eller indirekte tab eller følgeskader. Ligeledes kan sælger ikke blive draget til ansvar
for fejl eller mangler i forbindelse med fremsendelse af information og ej heller i forbindelse med anden form for kommunikation, dialog, tilbudsgivning eller
ordreafgivelse for køber. Sælger er ikke ansvarlig for omkostninger påført køber efter endt leverance. Har køber ikke inden tre dage efter leveringsdato
skriftelig påberåbt sig mangler over for sælger, kan køber ikke senere gøre den gældende. Er ordrebe godkendt af køber, kan reklamationer vedrørende priser,
trykfarve, placering eller lignende ikke godkendes. Kravet kan aldrig overstige mere end 25 % af sidste fremsendte faktura fra sælger til køber.

ANSVARSFRIHED
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende
omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmuligheder, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt
mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra samarbejdspartner, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var
indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette
tidspunkt. Der påhviler sælger uden ugrundet ophold at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt.

TVISTIGHEDER
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.

for Dan Skilte A/S – CVR nr. 20770287 – Maj 2017

GYLDIGHED
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordre, indgået aftale, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.
Salgs- og leveringsbetingelser, som måtte være påtrykte ordrebekræftelsen, eller hvortil kunden på anden måde henviser, har kun gyldighed,
såfremt dette udtrykkeligt angives i vor ordrebekræftelse.

ORDRE OG AFTALER
Alle former for tilbud er gældende i 30 dage fra dato for udstedelse. Kun sælgers salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ordrens effektuering.
Såfremt køber har indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal disse foreligge skriftligt og være sælger i hænde inden indgåelse af aftale.

PRISER
Alle priser er i DKK og eksklusiv moms, med mindre andet fremgår skrifteligt.

BETALING
Netto kontant med mindre andet fremgår af fremsendte faktura. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til
enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med den rente, som til enhver tid er angivet på fakturaen. Køber er ikke berettiget til at modregne med
eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af
modfordringer af nogen art.

EJENDOMSFORHOLD
Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af
påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har transporteret sin ret.

UDARBEJDELSE AF LEVERANCE
Køber er ansvarlig for at stille den nødvendige assistance samt information til rådighed, som er påkrævet for at sælger kan udføre leverancen.

LEVERING
Levering sker fra sælgers adresse. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets
fremsættelse/aftalens indgåelse. Såfremt forsinkelsen ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angives i pkt. ”ansvarsfrihed”, udskydes leveringstiden
med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet mere end 6 måneder.
Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Sælger skal i
ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.

ÆNDRING AF ORDRE
Alle ordre bedes gennemgås og godkendes af køber. Har sælger ikke modtaget svar / ændringer inden to dage fra modtagelsen af ordre, betragtes trykordren
som godkendt. Ved ændringer efter de to dage, vil der blive faktureret for de dele af produktionen og forberedelserne her til. Sælger forbeholder sig ret til uden
varsel at foretage ændringer i indgået aftalte, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

FEJLTRYK
Ved tryk på varer leveret af kunde erstattes kun selve trykket.

ANNULLERING AF ORDRE
Ved annullering af ordre faktureres påløbne omkostninger indtil tidspunktet for annulleringen.

ANSVARSBEGRÆNSNING
Sælgere er ikke ansvarlig for tabt fortjeneste, tabte besparelser, direkte eller indirekte tab eller følgeskader. Ligeledes kan sælger ikke blive draget til ansvar
for fejl eller mangler i forbindelse med fremsendelse af information og ej heller i forbindelse med anden form for kommunikation, dialog, tilbudsgivning eller
ordreafgivelse for køber. Sælger er ikke ansvarlig for omkostninger påført køber efter endt leverance. Har køber ikke inden tre dage efter leveringsdato
skriftelig påberåbt sig mangler over for sælger, kan køber ikke senere gøre den gældende. Er ordrebe godkendt af køber, kan reklamationer vedrørende priser,
trykfarve, placering eller lignende ikke godkendes. Kravet kan aldrig overstige mere end 25 % af sidste fremsendte faktura fra sælger til køber.

ANSVARSFRIHED
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende
omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmuligheder, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt
mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra samarbejdspartner, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var
indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette
tidspunkt. Der påhviler sælger uden ugrundet ophold at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt.

TVISTIGHEDER
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.